Zwroty i reklamacje

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1. Reklamacje z tytułu rękojmi.

9.1.1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu rękojmi są określone w szczególności ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

9.1.2. Zawiadomienia o wadach fizycznych lub prawnych Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zabawka.sklep.pl lub też pisemnie na adres: MG Dystrybucja MAGDALENA JANKOWSKA-GRACZYK Adres firmy ul. Pasłęcka 14E/70 03-137 Warszawa Polska Numer telefonu +48606417041

9.1.3. Zaleca się, by Klient w opisie reklamacji podał poniższe informacje, w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

9.1.3.1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

9.1.3.2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

9.1.3.3. danych kontaktowych składającego reklamację.

9.1.4. Gdy jest to niezbędne dla oceny zasadności reklamacji Produktu należy go dostarczyć na adres: MG Dystrybucja MAGDALENA JANKOWSKA-GRACZYK Adres firmy ul. Pasłęcka 14E/70 03-137 Warszawa Polska NIP 8131160501 Numer telefonu +48606417041 na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

9.1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.1.6. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zabawka.sklep.pl lub też pisemnie na adres: MG Dystrybucja MAGDALENA JANKOWSKA-GRACZYK Adres firmy ul. Pasłęcka 14E/70 03-137 Warszawa Polska Numer telefonu +48606417041 ,

9.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9.3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

9.3.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zabawka.sklep.pl lub też pisemnie na adres: MG Dystrybucja MAGDALENA JANKOWSKA-GRACZYK Adres firmy ul. Pasłęcka 14E/70 03-137 Warszawa Polska Numer telefonu +48606417041

9.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania Produktu Klientowi.

10. Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazanej przez niego osoby innej niż przewoźnik. Jeżeli wydanie przedmiotu umowy następuje w ratach lub partiami, termin na odstawienie od umowy rozpoczyna bieg z chwilą objęcia w posiadanie ostatniej z wydawanych rzeczy. Oświadczenie można wysłać pisemnie na adres: PLAN-B Jarosław Karczmarzyk, ul. Klonowiec 8, 05-805 Otrębusy.

10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.zabawka.sklep.pl Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

 10.3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie przez Klienta informacji dotyczących wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca (Klient) jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

10.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu należności na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.5. Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy przekraczające najtańszy sposób dostawy towaru do Sprzedawcy. Zwrot towaru dokonywany jest na koszt konsumenta. Koszty transportu podane są pod adresem: www.zabawka.sklep.pl .

10.6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

PRODUCENCI
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl